جواز تاسیس

اخذ جواز تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت نیز باید بر اساس قوانین و ضوابط مذکور انجام گیرد و مراحل قانونی آن به درستی طی شود که شرکت ثبت عصر جدید این مسئولیت را عهده دار می شود و آن را به نحو احسن انجام خواهد داد. جوازی که برای صنایع مختلف گرفته می شود یکی از مهم ترین و همچنین پر متقاضی ترین مجوزهایی می باشد که برای انواع کسب و کار صادر می گردد. برای دانستن تمامی مراحل دریافت جواز تأسیس و مدارکی که برای آن