ثبت شرکت در آزادی

ثبت شرکت در آزادی با شرایط استثنایی ممکن شده است. پس بهتر است همین حالا برای ثبت شرکت در مناطق مختلف تهران از قبیل آزادی اقدام نمایید. اجتماع دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی برای انجام هدف خاصی را شرکت می نامند. شرکت ها از نظر عملکردی به دو دسته تقسیم می شوند: شرکت های تجاری شرکت های غیر تجاری (مدنی یا حقوقی) وقتی شما قصد راه اندازی شرکتی را با همکاری دو یا چند شریک داشته باشید، بایستی آن را به ثبت رسانیده تا بتوانید در بازار