سامانه و خدمات ثبت شرکت اینترنتی

ثبت شرکت اینترنتی نیز از جمله خدمات نوینی می باشد که اداره ی ثبت شرکت ها برای متقاضیان در نظر گرفته است تا با استفاده از آن، تمامی مراحل درخواست و ثبت به صورت غیرحضوری انجام گیرند. ثبت شرکت اینترنتی چگونه انجام می شود؟ در تعریف شرکت می توانیم بگوییم که شرکت به معنای شریک شدن در یک کار مشخص است. در واقع در تعریف حقوقی آن می توان گفت شرکت، اجتماع تعدادی از افراد است که برای انجام کاری مشخص، حال می تواند تجاری باشد و یا فرهنگی