حسابداری مالی و مالیاتی

حسابداری مالی و مالیاتی می تواند توسط حسابداران خبره و تحصیلکرده در این زمینه که در شرکت های ثبتی مشغول به فعالیت هستند، انجام شود که یکی از این شرکت ها، ثبت عصر جدید می باشد که کارمندان بسیار توانایی دارد. همان طور که مستحضر هستید مدت زمان زیادی نمی گذرد که در ایران، حسابداری به عنوان یک علم کاربردی برای تمامی کسب و کارها شناخته شده است. در واقع می توانیم بگوییم که با گذشت سال ها، تازه به این نتیجه رسیدیم که حسابداری حتی در کسب و