آشنایی با انواع رتبه بندی شرکت ها

انواع رتبه بندی شرکت ها بر اساس شرایطی که در آیین نامه تعیین شده است به شرکت ها تعلق می گیرد و لازم است تا شرایط مهم را دارا باشند تا بتوانند برای دریافت آن رتبه اقدام کنند. همان طور که مستحضر هستید شرکت های و افراد بسیاری هستند که نیاز دارند برای نشان دادن کیفیت کاری که دارند و صلاحیت های خودشان به کاری دست بزنند تا آن را به طور صریح بیان نمایند. یکی از این کارها این است که شرکتشان را مورد رتبه بندی قرار بدهند. رتبه