هنگامی که فردی برای ادامه ی فعالیت خویش در زمینه ی خدمات یا تولیدات با فرد دیگری مشارکت می نماید، در حقیقت یک نوع شراکت به حساب می آید. ما در مقاله ی زیر به بررسی ثبت شرکت در صادقیه می پردازیم.

ثبت شرکت در صادقیه

مراحل ثبت شرکت در صادقیه:

ثبت شرکت در صادقیه یعنی مشخص نمودن آدرس دفتر در منطقه ی صادقیه، چرا که بایستی اقامتگاه قانونی شرکتتان مشخص باشد. اشخاصی که قصد دارند به ثبت شرکت در صادقیه بپردازند، بایستی نسبت به دارایی و امور مالیاتی اطلاعات لازم داشته باشند. این افراد بایستی برای تشکیل پرونده به اداره ی دارایی و امور مالیاتی مراجعه نمایند.

ثبت شرکت در صاقیه از نمونه های بارز شرکت هایی است که در زمینه ی ثبت برند، لوگو، ترخیص کالا و … فعالیت می کنند.

انواع شرکت ها

پیش از ثبت کردن انواع شرکت ها بایستی از نوع و زمینه ی فعالیتشان آگاه شد، سپس به ثبت آن ها پرداخت. شرکت ها به دو دسته ی زیر تقسیم می شوند:

 • شرکت های تجاری
 • شرکت های مدنی

ثبت شرکت های تجاری

شرکت های تجاری بین ۲ نفر یا بیشتر با هدف بازرگانی و تجاری تشکیل می شود. در شرکت های تجاری میزان سود و همچنین سمت اعضای شرکت مشخص می باشد. شرکت های تجاری به دسته های زیر تقسیم بندی می شوند:

 • سهامی عام
 • سهامی خاص
 • با مسئولیت محدود
 • تضامنی
 • نسبی
 • مختلط سهامی
 • مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت های مدنی

شرکت های مدنی، شرکت هایی غیر تجاری بوده و فعالیتشان نیز غیر تجاری است. معمولا شرکت های مدنی در زمینه ی حرفه بوجود می آیند و هر یک از شرکا در سود و زیان شرکت شریک می شود.

در واقع هدف از تشکیل این گونه شرکت ها، دستیابی به سود است. این شرکت که با حداقل ۲ نفر اعضاء تشکیل می شود به دو دسته ی زیر تقسیم بندی می شود:

 • انتفاعی
 • غیر انتفاعی

برای ثبت شرکت های مدنی به چه مدارکی نیاز است؟

برای ثبت شرکت های مدنی به مدارک زیر نیاز است:

 • تهیه ی مدارک شناسایی همه ی اعضاء شرکت ( اعضای هیئت مدیره، موسسین، بازرسین و سهامداران)
 • تکمیل کردن فرم های آدرس شرکت، کدپستی و تعیین سرمایه ی اولیه ی شرکت
 • تهیه ی لیست اعضاء
 • تعیین درصد سهام
 • امضا کردن اوراق شرکت به وسیله ی سهامداران
کد بیمه کارگاهی چگونه اخذ می شود؟

تمامی اطلاعاتی که باید راجع به اخذ کد کارگاهی بدانید

کد بیمه کارگاهی چگونه اخذ می شود؟

شرکت ها به چه طریقی ثبت می شوند؟

کلا ثبت شرکت به ۲ طریق زیر انجام می شود.

 • از طریق درخواست دادن حضوری به اداره ی ثبت شرکت ها
 • به طور غیر حضوری و با دادن درخواست ثبت به طور اینترنتی.

چه مدارکی برای ثبت شرکت های سهامی عام نیاز است؟

مدارک زیر برای ثبت شرکت تجاری نیاز است:

 • تهیه ی ۲ نسخه از مدارک های اصلی شرکت که شامل اساسنامه، اظهارنامه و صورت جلسه ی هیات مدیره ی شرکت و صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین است.
 • تهیه ی مدارک شناسایی اعضاء هیئت مدیره
 • تهیه و ارائه ی فیش واریزی که شامل ۳۵% از سرمایه ی اولیه ی شرکت می باشد.
 • کپی آگهی پذیره نویسی روزنامه های کثیر الانتشار

چه مدارکی برای ثبت شرکت های خاص نیاز است؟

 • تهیه ی کپی مدارک بازرسین و سهامداران شرکت.
 • تهیه ی ۲ نسخه از مدارک های اصلی شرکت که شامل اساسنامه، اظهارنامه، صورت جلسه ی هیات مدیره ی شرکت و صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین.
 • ارائه ی فیش واریزی نقدی حدود ۳۵% از سرمایه ی اولیه ی شرکت.

چه مدارکی برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود نیاز است؟

 • ارائه ی کپی مدارک شناسایی از شرکای شرکت.
 • ارائه ی ۲ نسخه از مدارک های اصلی شرکت که شامل اساسنامه، تقاضانامه و صورت جلسه ی هیئت مدیره و صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین شرکت می باشد.

چه مدارکی برای ثبت شرکت تضامنی نیاز است؟

 • تهیه ی ۲ نسخه از مدارک های اصلی شرکت که شامل اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه ی شرکت تضامنی.
 • ارائه ی کپی مدارک شناسایی شرکا.

چه مدارکی برای ثبت شرکت نسبی نیاز است؟

 • ارائه ی کپی مدارک شناسایی هیات نظارت، هیئت مدیره و شرکا.
 • ارائه ی دو برگ از مدارک های اصلی شرکت که شامل اساسنامه، شرکت نامه، تقاضانامه، صورت جلسه ی هیات مدیره.

چه مدارکی برای ثبت شرکت های مختلط سهامی نیاز است؟

 • تهیه یک نسخه از اساسنامه و شرکت نامه.
 • ارائه ی گواهی تعهدنامه ی مدیر بر پرداخت نمودن یک سوم از سرمایه ی شرکت.
 • ارائه ی گواهی تعهدنامه ی مدیر بر پداخت نمودن سرمایه ی ضامن ها.

چه مدارکی برای ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی نیاز است؟

 • تهیه ی یک نسخه از اساسنامه ی شرکت
 • تهیه ی یک نسخه از شرکت نامه ی شرکت.
 • ارائه ی کپی مدارک ضامن های حقوقی و حقیقی که مدیر شرکت هستند.